IIP资源量统计分析工具
门户总资源量:2891。 文章库总共发布数量:141 专题资源库总共发布数量:0 图片库总共发布数量:217 文档库总共发布数量:188 综合资源库总共发布数量:2345    2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
文章库数量 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 3 0 11
专题资源库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
图片库数量 2 0 0 1 12 0 0 6 2 5 3 0 31
文档库数量 3 1 2 38 5 0 1 0 0 0 3 0 53
综合资源库数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计 6 1 3 42 18 0 1 6 3 6 9 0 95