科研成果

著作:

3. Xin Zhou. Chapter<<Ultrasensitive Xenon MRI and Molecular Imaging>>in book<<Interdisciplinary Research of Magnetic Fields and Life Sciences>>, Science Press, China. (2018).

2. Xin Zhou. Chapter<<Hyperpolarized Xenon Brain MRI >>in book<<Advances in Brain Imaging >>, InTech, USA. (2012).

1. Xin Zhou. Chapter<<Hyperpolarized Noble Gases as Contrast Agents >>in book<<In vivo NMR Imaging: Methods and Protocols>>, Humana Press, USA. (2011).

 

发表文章(*通讯作者)

100. Xuemeng Wang, Yu Li, Tingjuan Wu, Zhigang Yang, Xing Zheng, Shizhen Chen, Xin Zhou*, Zhongxing Jiang*. Quantitatively Fine-Tuning the Physicochemical and Biological Properties of Peptidic Polymers through Monodisperse PEGylationBiomacromolecules. (2019). DOI:10.1021/acs.biomac.9b01425. pdf SI

99. Junfei Zhu, Huaibin Zhang, Kexin Chen, Yu Li, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xing Zheng, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Peptidic Monodisperse PEG "Comb" as Multifunctional "Add‐On" Module for Imaging‐Traceable and Thermo‐Responsive Theranostics. Advanced Healthcare Materials. (2019). DOI:10.1002/adhm.201901331. pdf SI

98. Ming Zhang#, Haidong Li#, Hongchuang Li, Xiuchao Zhao, Qian Zhou, Qiuchen Rao, Yeqing Han, Yina Lan, He Deng, Xianping Sun, Xin Lou, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Lung Injury Caused by PM2.5 Using Hyperpolarized Gas Magnetic Resonance. Magnetic Resonance in Medicine. (2019). DOI:10.1002/mrm.28145pdf

97. Linhong Song#, Jiannan Wang#, Xuncheng Su, Xu Zhang, Conggang Li, Xin Zhou, Daiwen Yang, Bin Jiang*, Maili Liu*. REAL‐t1, an Effective Approach for t1‐Noise Suppression in NMR Spectroscopy Based on Resampling Algorithm. Chinese Journal of Chemistry, Vol 38(1), 77-81. (2019). DOI:10.1002/cjoc.201900389. pdf

96. Haonan He#, Kelu Zhao#, Long Xiao, Yi Zhang, Yi Cheng, Sikang Wan, Shizhen Chen, Lei Zhang*, Xin Zhou*, Kai Liu*, Hongjie Zhang. Detection and Chiral Recognition of α-hydroxyl Acid Through Proton and CEST NMR Using Yb Macrocyclic Complex. Angewandte Chemie International Edition, Vol 58(50), 18286-18289. (2019). DOI: 10.1002/anie.201912072pdf SI

95. Caohui Duan#, He Deng#, Sa Xiao, Junshuai Xie, Haidong Li, Xianping Sun, Lin Ma, Xin Lou#, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Fast and Accurate Reconstruction of Human Lung Gas MRI with Deep Learning. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 82(6), 2273-2285. (2019). DOI: 10.1002/mrm.27889. pdf

94. Lianhua Liu, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Michael McMahon, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Fluorinated Aza-BODIPY Derivative for NIR fluorescence/PA/19F MR Tri-modality In Vivo Imaging. Chemical Communications, Vol 55, 5851-5854. (2019). DOI: 10.1039/C9CC01253B. pdf SIHighlighted as a cover article

93. Xiaoxiao Zhang#, Yaping Yuan#, Sha Li, Qingbin Zeng, Qianni Guo, Na Liu, Minghui Yang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Michael T. McMahon, Xin Zhou*. Free‐Base Porphyrins as CEST MRI Contrast Agents with Highly Upfield Shifted Labile Protons. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 82, 577-585. (2019). DOI: 10.1002/mrm.27753. pdf SI

MRM highlights video:

ISMRM link (with annotations): https://blog.ismrm.org/2019/08/23/qa-with-xiaoxiao-zhang-and-xin-zhou/

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=E9LBkzI86GA

Twitter: https://twitter.com/mrm_highlights

Facebook: https://www.facebook.com/mrm.highlights/

92. Shuangli Li#, Guoliang Lu#, Xiang Fang, Theresa A Ramelot, Michael A Kennedy, Xin Zhou, Peng Gong, Xu Zhang, Maili Liu, Jiang Zhu*, Yunhuang Yang*. Structural Insight into the Length-dependent Binding of ssDNA by SP_0782 from Streptococcus Pneumoniae, Reveals a Divergence in the DNA-binding Interface of PC4-like Proteins. Nucleic Acids Research. (2019). DOI:10.1093/nar/gkz1045. pdf

91. Jinhao Lyu, Ning Ma, Chenglin Tian, Feng Xu, Hang Shao, Xin Zhou, Lin Ma, Xin Lou*. Perfusion and Plaque Evaluation to Predict Recurrent Stroke in Symptomatic Middle Cerebral Artery Stenosis. Stroke and Vascular Neurology, Vol 4(3). (2019). DOI:10.1136/svn-2018-000228. pdf

90. Yifan Zhang, Shaowei Bo, Tao Feng, Xialing Qin, Yilin Wan, Shanshan Jiang, Chunxiao Li, Jing Lin, Tianfu Wang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*, Peng Huang*. A Versatile Theranostic Nanoemulsion for Architecture-Dependent Multimodal Imaging and Dually Augmented Photodynamic Therapy. Advanced Materials, Vol 31(21), 1806444. (2019). DOI: 10.1002/adma.201806444. pdf SI

89. Junshuai Xie, Haidong Li, Huiting Zhang, Xiuchao Zhao, Lei Shi, Ming Zhang, Sa Xiao, He Deng, Ke Wang, Hao Yang, Xianping Sun, Guangyao Wu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Single Breath‐Hold Measurement of Pulmonary Gas Exchange and Diffusion in Humans with Hyperpolarized 129Xe MR. NMR in Biomedicine, Vol 32, e4068. (2019). DOI: 10.1002/nbm.4068. pdf. Highlighted as Editor's Pick

88. Junfei Zhu, Yan Xiao, Huaibin Zhang, Yu Li, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xing Zheng, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Peptidic Monodisperse PEG "combs" with Fine-Tunable LCST and Multiple Imaging ModalitiesBiomacromolecules. Vol 20(3), 1281-1287. (2019). DOI: 10.1021/acs.biomac.8b01693. pdf  SI .

87. He Deng, Caohui Duan, Sa Xiao, Junshuai Xie, Huiting Zhang, Xianping Sun, Xin Zhou*. k-Space-Based Enhancement of Pulmonary Hyperpolarized 129Xe Ventilation ImagesIEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. Vol 68(10), 3950-3961. (2019). DOI: 10.1109/TIM.2018.2886097. pdf 

86. Huaibin Zhang#, Shizhen Chen#, Yaping Yuan, Yu Li, Zhongxing Jiang*, Xin Zhou*. 129Xe Hyper-CEST/19F MRI Multimodal Imaging System for Sensitive and Selective Tumor Cells DetectionACS Applied Bio Materials, Vol 2(1), 27-32. (2019). DOI: 10.1021/acsabm.8b00635. pdf  SI

85. Yuqi Yang#, Shizhen Chen#, Haidong Li, Yaping Yuan, Zhiying Zhang, Junshuai Xie, Dennis.W Hwang, Aidong Zhang, Maili Liu, Xin Zhou*. Engineered Paramagnetic Graphene Quantum Dots with Enhanced Relaxivity for Tumor Imaging. Nano Letters, Vol 19(1), 441-448. (2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04252. pdf  SI 

84. He Deng, Xianping Sun, Xin Zhou*A Multiscale Fuzzy Metric for Detecting Small Infrared Targets Against Chaotic Cloudy/Sea-Sky Backgrounds. IEEE Transactions on CyberneticsVol 49(5), 1694-1707. (2019). DOI: 10.1109/TCYB.2018.2810832pdf 

83. Sa Xiao#, He Deng#, Caohui Duan, Junshuai Xie, Haidong Li, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Highly and Adaptively Undersampling Pattern for Pulmonary Hyperpolarized 129Xe Dynamic MRI. IEEE Transactions on Medical Imaging, vol 38(5), 1240-1250. (2019). DOI: 10.1109/TMI.2018.2882209. pdf 

82. Weitao Yang, Xiudong Shi, Yuxin Shi, Defan Yao, Shizhen Chen, Xin Zhou, Bingbo Zhang*. Beyond the Roles in Biomimetic Chemistry: An Insight into the IntrinsicCatalytic Activity of an Enzyme for Tumor-Selective PhototheranosticsACS Nano, Vol 12(12), 12169-12180. (2018). DOI: 10.1021/acsnano.8b05797pdf SIHighlighted asa cover article 

81. Bin Zhang#, Qianni Guo#, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, Qingbin Zeng, Longhui Zhao, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Yunhuang Yang, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. An Intracellular Diamine Oxidase Triggered Hyperpolarized 129Xe Magnetic Resonance BiosensorChemical Communications, Vol 54(97), 13654-13657. (2018). DOI: 10.1039/C8CC07822J. pdf SI. Highlighted as a cover article 

80. Shuangli Li, Rui Hu, Haijie Yao, Dong Long, Fan Luo, Xin Zhou, Xu Zhang, Maili Liu, Jiang Zhu*, Yunhuang Yang*. Characterization of the Interaction Interface and Conformational Dynamics of Human TGIF1 Homeodomain upon the Binding of Consensus DNABBA - Proteins and Proteomics, Vol 1866(10), 1021-1028. (2018). DOI: 10.1016/j.bbapap.2018.07.005. pdf SI

79. Haidong Li, Zhiying Zhang, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Pulmonary Gas-Exchange Function Using Hyperpolarized 129Xe CEST MRS and MRINMR in Biomedicine, Vol 31(9), e3961. (2018). DOI: 10.1002/nbm.3961. pdf

78. Qiaoli Peng, Yu Li, Shaowei Bo, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. Paramagnetic Nanoemulsions with Unified Signal for Sensitive 19F MRI Cell TrackingChemical Communications, Vol 54, 6000-6003. (2018). DOI: 10.1039/C8CC02938E. pdf  SI

77. Sha Li, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Conggang Li, Michael McMahon, Maili Liu, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. Potential Detection of Cancer with Fluorinated Silicon Nanoparticles in 19F MR and Fluorescence ImagingJournal of Materials Chemistry B, Vol 6,4293-4300. (2018). DOI: 10.1039/C8TB00648B. pdf SI. Highlighted as a cover article 

76. Shaowei Bo, Yaping Yuan, Yongping Chen, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. In Vivo Drug Tracking with 19F MRI at Therapeutic DoseChemical Communications, Vol 54(31), 3875-3878. (2018). DOI: 10.1039/C7CC09898G. pdf SI

75. Huiting Zhang, Junshuai Xie, Sa Xiao, Xiuchao Zhao, Ming Zhang, Lei Shi, Ke Wang, Guangyao Wu, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Lung Morphometry Using Hyperpolarized 129Xe Multi-b Diffusion MRI with Compressed Sensing in Healthy Subjects and Patients with COPDMedical Physics, Vol 45(7), 3097-3108. (2018). DOI: 10.1002/mp.12944. pdf 

74. Xihui Gao#, Qi Yue#, Yikang Liu, Dandan Fan, Kun Fan, Sihan Li, Jun Qian, Limei Han, Fang Fang, Fulin Xu, Daoying Geng, Liang Chen*, Xin Zhou, Ying Mao, Cong Li*. Image-guided Chemotherapy with Specifically Tuned Blood Brain Barrier Permeability in Glioma Margins. Theranostics, Vol 8(11), 3126-3137. (2018). DOI: 10.7150/thno.24784pdf 

73. Hao Yang, Ke Wang, Huiting Zhang, Junshuai Xie, Guangyao Wu*, Xin Zhou*. Human Pulmonary Hyperpolarized 129Xe MRI: a Preliminary StudyChinese Physics Letters, Vol 35(5), 058701. (2018). DOI: 10.1088/0256-307X/35/5/058701. pdf 

72. Miriding Mutailipu#, Min Zhang#, Bingbing Zhang, Liying Wang, Zhihua Yang, Xin Zhou, Shilie Pan*. SrB5O7F3 Functionalized with [B5O9F3]6- Chromophores: Accelerating the Rational Design of Deep-Ultraviolet Nonlinear Optical MaterialsAngewandte Chemie - International Edition, Vol 57, 6095-6099. (2018). DOI: 10.1002/anie.201802058. pdf SI

71. Xi Huang, Yaping Yuan, Weiwei Ruan, Lianhua Liu, Maili Liu, Shizhen Chen*, Xin Zhou*. pH-responsive Theranostic Nanocomposites as Synergistically Enhancing Positive and Negative Magnetic Resonance Imaging Contrast Agents. Journal of Nanobiotechnology, Vol 16(30). (2018). DOI: 10.1186/s12951-018-0350-5. pdf SI

70. Shengjun Yang, Qingbin Zeng, Qianni Guo, Shizhen Chen, Hongbin Liu, Maili Liu, Michael T. McMahon, Xin Zhou*. Detection and Differentiation of Cys, Hcy and GSH Mixtures by 19F NMR ProbeTalanta, Vol 184, 513-519. (2018). DOI: 10.1016/j.talanta.2018.03.039. pdf  SI

69. Sa Xiao#, He Deng#, Caohui Duan, Junshuai Xie, Huiting Zhang, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Considering Low-Rank, Sparse and Gas-Inflow Effects Constraints for Accelerated Pulmonary Dynamic Hyperpolarized 129Xe MRIJournal of Magnetic Resonance, Vol 290, 29-37. (2018). DOI: 10.1016/j.jmr.2018.03.003. pdf. Highlighted as a cover article 

68. Yu Li#, Qiuyan Shi#, Jiajia Shao, Yaping Yuan, Zhigang Yang, Shizhen Chen, Xin Zhou, Shijun Wen, Zhongxing Jiang*. Synthesis and Biological Evaluation of 20-Epi-Amino-20-Deoxysalinomycin Derivatives. European Journal of Medicinal Chemistry, Vol 148(25), 279-290. (2018). DOI: 10.1016/j.ejmech.2018.02.004. pdf SI

67. Ke Wang, Ting Pan, Hao Yang, Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Guangyao Wu*, Xin Zhou*. Assessment of Pulmonary Microstructural Changes by Hyperpolarized 129Xe Diffusion-Weighted Imaging in an Elastase-Instilled Rat Model of Emphysema. Journal of Thoracic Disease, Vol 9(8), 2572-2578. (2017). DOI: 10.21037/jtd.2017.08.39. pdf

66. Qiaoli Peng, Yaping Yuan, Huaibin Zhang, Shaowei Bo, Yu Li, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xin Zhou, Zhongxing Jiang*. 19F CEST Imaging Probes for Metal Ion Detection. Organic & Biomolecular Chemistry, Vol 15(30), 6441-6446. (2017). DOI: 10.1039/C7OB01068K. pdf

65. Xin Liu, Yaping Yuan, Shaowei Bo, Zhigang Yang, Xin Zhou, Shizhen Chen*, Zhongxing Jiang*. Monitoring Fluorinated Dendrimer-Based Self-Assembled Drug-Delivery Systems with 19F Magnetic Resonance. European Journal of Organic Chemistry, Vol 2017(30), 4461-4468. (2017). DOI: 10.1002/ejoc.201700566. pdf

64. Yuqi Yang#, Shizhen Chen#, Lianhua Liu, Sha Li, Qingbin Zeng, Xiuchao Zhao, Haidong Li, Zhiying Zhang, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. Increasing Cancer Therapy Efficiency through Targeting and Localized Light Activation. ACS Applied Materials & Interfaces, Vol 9(28), 23400-23408. (2017)DOI: 10.1021/acsami.7b05463. pdf SI

63. Jianping Zhong, Huiting Zhang, Weiwei Ruan, Junshuai Xie, Haidong Li, He Deng, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Simultaneous Assessment of Both Lung Morphometry and Gas Exchange Function within a Single Breath-hold by Hyperpolarized 129Xe MRI. NMR in Biomedicine, Vol 30(8), e3730. (2017). DOI: 10.1002/nbm.3730pdf 

62. Shengjun Yang, Yaping Yuan, Weiping Jiang, Lili Ren, He Deng, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*, Maili Liu*. Hyperpolarized 129Xe MRI Sensor for H2SChemistry - A European Journal, Vol 23(32), 7648-7652. (2017). DOI: 10.1002/chem.201605768. pdf. Highlighted as a cover article 

61. Beatriz Pelaz, et. al., Xin Zhou and Wolfgang J. Parak*. Diverse Applications of Nanomedicine. ACS Nano, Vol 11(3), 2313-2381. (2017). DOI: 10.1021/acsnano.6b06040. pdf

60. Conggang Li*, Jiajing Zhao, Kai Cheng, Yuwei Ge, Qiong Wu, Yansheng Ye, Guohua Xu, Zeting Zhang, Wenwen Zheng, Xu Zhang, Xin Zhou, Gary Pielak, Maili Liu*. Magnetic Resonance Spectroscopy As a Tool for Assessing Macromolecular Structure and Function in Living Cells. Annual Review of Analytical Chemistry, Vol 10, 9.1-9.26. (2017). DOI: 10.1146/annurev-anchem-061516-045237. pdf 

59. Qingbin Zeng#, Qianni Guo#, Yaping Yuan, Yuqi Yang, Bin Zhang, Lili Ren, Xiaoxiao Zhang, Qing Luo, Maili Liu, Louis-S. Bouchard, Xin Zhou*. Mitochondria Targeted and Intracellular Biothiol Triggered Hyperpolarized 129Xe Magnetofluorescent Biosensor. Analytical Chemistry, Vol 88(4), 2288-2295. (2017)DOI: 10.1021/acs.analchem.6b03742pdf SI Highlighted by X-MOL

58. Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Ke Wang, Guangyao Wu, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Detection of the Mild Emphysema by Quantification of Lung Respiratory Airways With Hyperpolarized Xenon Diffusion MRI. Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol 45(3), 879-888. (2017). DOI: 10.1002/jmri.25408pdf 

57. He Deng, Wankai Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Mammogram Enhancement Using Intuitionistic Fuzzy Sets. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol 64(8), 1803-1814. (2017). DOI: 10.1109/TBME.2016.2624306pdf

56. Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Yu Guan, Yi Xia, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Xianping Sun, Shiyuan Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Detection of Smoke-Induced Pulmonary Lesions by Hyperpolarized 129Xe Diffusion Kurtosis Imaging in Rat Models. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 78(5), 1891-1899. (2017)DOI: 10.1002/mrm.26566. pdf

55. He Deng, Wankai Deng, Xianping Sun, ChaohuiYe, Xin Zhou*. Adaptive Intuitionistic Fuzzy Enhancement of Brain Tumor MR ImagesScientific Reports, Vol 6, 35760.(2016). DOI: 10.1038/srep35760. pdf

54. Iris Yuwen Zhou, Taylar L. Fuss, Takahiro Igarashi, Weiping Jiang, Xin Zhou, Leo L. Cheng, Phillip Zhe Sun*. Tissue Characterization with Quantitative High-Resolution Magic Angle Spinning Chemical Exchange Saturation Transfer Z-Spectroscopy. Analytical Chemistry, Vol 88(21), 10379-10383. (2016). DOI: 10.1021/acs.analchem.6b03137. pdf SI

53. Yu Li, Guiquan Xia, Qi Guo, Li Wu, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Wei Wang, ZhongYin Zhang, Xin Zhou, ZhongXing Jiang*. Design, Synthesis and Evaluation of Novel 19F Magnetic Resonance Sensitive Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitors. Medicinal Chemistry Communication, Vol 7(8), 1672-1680. (2016). DOI: 10.1039/C6MD00277C. pdf SI

52. Zhiying Zhang, Yu Guan, Haidong Li, Xiuchao Zhao, Yeqing Han, Yi Xia, Xianping Sun, Shiyuan Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Comparison of Lung Physiological Parameters in Single and Multiple Breathhold with Hyperpolarized Xenon Magnetic Resonance. Biomedical Physics & Engineering Express, Vol 2(5). (2016). DOI: 10.1088/2057-1976/2/5/055013. pdf

51. He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Entropy-based Window Selection for Detecting Dim and Small Infrared TargetsPattern Recognition, Vol 61(2017), 66-77(2016). DOI: 10.16/j.patcog.2016.07.036pdf 

50. Haidong Li, Zhiying Zhang, Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Quantitative Evaluation of Radiation-Induced Lung Injury with Hyperpolarized Xenon Magnetic Resonance. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 76(2), 408-416. (2016). DOI: 10.1002/mrm.25894. pdf

49. Weiping Jiang, Iris Yuwen Zhou, Lingyi Wen, Xin Zhou*, Phillip Zhe Sun*. A Theoretical Analysis of Chemical Exchange Saturation Transfer Echo Planar Imaging (CEST-EPI) Steady State Solution and the CEST Sensitivity Efficiency-based Optimization ApproachContract Media & Molecular Imaging, Vol 11(5), 415-423. (2016). DOI: 10.1002/cmmi.1699pdf

48. Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Fast Determination of Flip Angle and T1 in Hyperpolarized Gas MRI During a Single Breath-Hold. Scientific Reports, Vol 6, 25854. (2016). DOI: 10.1038/srep25854. pdf

47. He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Image Enhancement Based on Intuitionistic Fuzzy Sets Theory. IET Image Processing, Vol 10(10), 701-709.(2016). DOI: 10.1049/iet-ipr.2016.0035. pdf

46. Shengjun Yang, Weiping Jiang, Lili Ren, Yaping Yuan, Bin Zhang, Qing Luo, Qianni Guo, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. Biothiol Xenon MRI Sensor Based on Thiol-Addition Reaction. Analytical Chemistry, Vol 88(11), 5835-5840. (2016). DOI: 10.1021/acs.analchem.6b00403. pdf SI

45. He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Small Infrared Target Detection Based on Weighted Local Difference MeasureIEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 54(7), 4204-4214. (2016). DOI: 10.1019/TGRS.2016.2538295. pdf

44. Qiuyan Shi, Yu Li, Shaowei Bo, Xiaofei Li, Peng Zhao, Qi Liu, Zhigang Yang, Hengjiang Cong, Hexiang Deng, Mingnan Chen, Shizhen Chen, Xin Zhou, Hong Ding, Zhongxing Jiang*. Discovery of a 19F MRI Sensitive Salinomycin Derivative with High Cytotoxicity Towards Cancer CellsChemical Communications, Vol 52, 5136-5139. (2016). DOI: 10.1039/C6CC01508E. pdf SI

43. Lili Ren#, Shizhen Chen#, Haidong Li, Zhiying Zhang, Jianping Zhong, Maili Liu, Xin Zhou*. MRI-Guided Liposomes for Targeted Tandem Chemotherapy and Therapeutic Response PredictionActa BiomaterialiaVol 35, 260-268. (2016). DOI: 10.1016/j.actbio.2016.02.011. pdf SI

42. Qianni Guo, Qingbin Zeng, Weiping Jiang, Xiaoxiao Zhang, Qing Luo, Xu Zhang, Louis-S. Bouchard, Maili Liu, Xin Zhou*. A Molecular Imaging Approach to Mercury Sensing Based on Hyperpolarized 129Xe Molecular Clamp ProbeChemistry - A European Journal, Vol 22, 3967-3970(2016). DOI: 10.1002/chem.201600193. pdf SI

41. Haidong Li#, Zhiying Zhang#, Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Oxygen-Dependent Hyperpolarized 129Xe Brain MR. NMR in Biomedicine, Vol 29(3), 220-225. (2016). DOI: 10.1002/nbm.3465. pdf

40. Bo Li, Xudong Wang, Yali Guo, Anam Iqbal, Yaping Dong, Wu Li, Weisheng Liu, Wenwu Qin*, Shizhen Chen, Xin Zhou, Yunhuang Yang*. One-Pot Synthesis Polyamines Improved Magnetism and Fluorescence Fe3O4-Carbon Dots Hybrid NPs for Dual Modal Imaging. Dalton Transactions, Vol 45, 5484-5491. (2016). DOI: 10.1039/C5DT04488J. pdf SI

39. He Deng, Jianping Zhong, Weiwei Ruan, Xian Chen, Xianping Sun, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. Constant-Variable Flip Angles for Hyperpolarized Media MRI. Journal of Magnetic Resonance, Vol 263(2), 92-100. (2016). DOI: 10.1016/j.jmr.2015.12.022pdf

38. Yuhui Chai, Guoqiang Bi, Liping Wang, Fuqiang Xu, Ruiqi Wu, Xin Zhou, Bensheng Qiu, Hao Lei, Yaoyu Zhang, Jiahong Gao*Direct Detection of Optogenetically Evoked Oscillatory Neuronal Electrical Activity in Rats Using SLOE Sequence. NeuroImage, Vol 125, 533–543. (2016). DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.10.058. pdf

37Xia Jiang, Jingwei Sheng, Huanjie Li, Yuhui Chai, Xin Zhou, Bing Wu, Xiaodong Guo, Jiahong Gao*. Detection of Subnanotesla Oscillatory Magnetic Fields Using MRI. Magnetic Resonance in Medicine, Vol 75(2), 519-526. (2016). DOI: 10.1002/mrm.25553. pdf

36. He Deng, Xianping Sun, Maili Liu, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Infrared Small Target Detection Using Multiscale-Gray-Difference Weighted Image Entropy. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol 52(1), 60-72. (2015). DOI: 10.1109/TAES.2015.140878. pdf.

35. Xiuchao Zhao, Xianping Sun, Maohua Zhu, Xiaofei Wang, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Atomic Filter Based on Stimulated Raman Transition at the Rubidium D1 Line. Optics Express, Vol 23(14), 17988-17994. (2015). DOI: 10.1364/OE.23.017988. pdf

34. Weiwei Ruan, Jianping Zhong, Yeqing Han, Xianping Sun, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Visualize Diffusion Map of COPD Rat with Hyperpolarized Xenon MRI. Chinese Journal of Magnetic Resonance, Vol 32(2), 261-272. (2015). DOI: 10.11938/cjmr20150209. pdf

33. Shaowei Bo, Cong Song, Yu Li, Weijiang Yu, Shizhen Chen, Xin Zhou, Zhigang Yang, Xing Zheng*, Zhongxing Jiang*. Design and Synthesis of Fluorinated Amphiphile as 19F MRI/Fluorescence Dual-Imaging Agent by Tuning the Self-Assembly. The Journal of Organic Chemistry, Vol 80(12), 6360-6366. (2015). DOI: 10.1021/acs.joc.5b00810 . pdf SI

32. Lili Ren, Shizhen Chen, Haidong Li, Zhiying Zhang, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. MRI-Visible Liposome Nanovehicles for Potential Tumor-Targeted Delivery of Multimodal Therapies. Nanoscale, Vol 7, 12843-12850. (2015). DOI: 10.1039/C5NR02144H. pdf. Highlighted as a cover article 

31. Weijiang Yu, Yuqi Yang, Shaowei Bo, Yu Li, Shizhen Chen, Zhigang Yang, Xing Zheng, Zhongxing Jiang*, Xin ZhouDesign and Synthesis of Fluorinated Dendrimers for Sensitive 19F MRI. The Journal of Organic Chemistry, Vol 80(9), 4443-4449. (2015). DOI: 10.1021/acs.joc.5b00294. pdf SI

30. Xiaolei Zhu, Shizhen Chen, Qing Luo, Chaohui Ye, Maili Liu, Xin Zhou*. Body Temperature Sensitive Micelles for MRI Enhancement. Chemical CommunicationsVol 51(44), 9085-9088. (2015). DOI: 10.1039/C5CC02587G. pdf SI. Highlighted as a cover article

29Ling Zhu, Guangyao Wu*, Xin Zhou, Jielan Li, Zhi Wen, Fuchun Lin*. Altered Spontaneous Brain Activity in Patients with Acute Spinal Cord Injury Revealed by Resting-State Functional MRI. PLoS ONE, Vol 10(3), e0118816. (2015). DOI: 10.1371/journal.pone.0118816. pdf

28Qi Wang, Shizhen Chen, Qing Luo, Maili Liu, Xin Zhou*. A Europium-Lipoprotein Nanocomposite for High-Sensitive MR-Fluorescence Multimodal Imaging. RSC Advances, Vol 5(3), 1808-1811. (2015). DOI: 10.1039/c4ra12201a. pdf SI

27. Zheng Tan, Xianping Sun*, Jun Luo, Yong Cheng, Xiuchao Zhao, Xin Zhou, Jin Wang, Mingsheng Zhan*. Ultranarrow Bandwidth Tunable Atomic Filter via Quantum Interference-Induced Polarization Rotation in Rb Vapor. Chinese Optics Letters, Vol 12(12), 121404. (2014). DOI: 10.3788/COL201412.121404. pdf

26. Ji Zhang, Weiping Jiang, Qing Luo, Xiaoxiao Zhang, Qianni Guo, Maili Liu, Xin Zhou*. Rational Design of Hyperpolarized Xenon NMR Molecular Sensor for Selective and Sensitive Determination of Zinc Ions. TalantaVol 122, 101-105. (2014). DOI: 10.1016/j.talanta.2014.01.023. pdf

25. Qianni Guo, Qingbin Zeng, Xiaoxiao Zhang, Xin Zhou*. Highly Sensitive Detection of Mercury (II) in Aqueous Media by Tetraphenylporphyrin with a Metal Ion Receptor. Supramolecular Chemistry, Vol 26(10-12), 836-842. (2014). DOI: 10.1080/10610278.2014.882512. pdf

24. Shizhen Chen, Yuqi Yang, Haidong Li, Xin Zhou*, Maili Liu. pH-Triggered Au-Fluorescent Mesoporous Silica Nanoparticles for 19F MR/Fluorescent Multimodal Cancer Cellular ImagingChemical Communications, Vol 50, 283-285. (2014). DOI: 10.1039/C3CC47324D. pdf SIHighlighted as a cover article 

23. Guobin Liu, Xiaofeng Li, Xianping Sun, Jiwen Feng, Chaohui Ye, Xin Zhou*. Ultralow Field NMR Spectrometer with an Atomic Magnetometer Near Room TemperatureJournal of Magnetic Resonance, Vol 237, 158-163. (2013). DOI: 10.1016/j.jmr.2013.10.008. pdf

22. Yuanyuan Du, Wenxian Lan, Zhusheng Ji, Xu Zhang, Bin Jiang, Xin Zhou, Conggang Li, Maili Liu*. NMR Spectroscopic Approach Reveals Metabolic Diversity of Human Blood Plasma Associated with Protein-Drug Interaction. Analytical Chemistry, Vol 85(18), 8601-8608. (2013). DOI: 10.1021/ac401738z. pdf SI.

21. Zheng Tan, Xiuchao Zhao, Yong Cheng, Xianping Sun*, Jun Luo, Xin Zhou, Jin Wang, Mingsheng Zhan*. Doppler-Free Spectroscopy of Rubidium Atoms Driven by a Control Laser. Frontier of Physics, Vol 7(3), 311-314. (2012). DOI: 10.1007/s11467-011-0192-1. pdf

20. Mary Mazzanti, Ronn Walvick, Xin Zhou*, Yanping Sun, Niral Shah, Joey Mansour, Jessica Gereige, Mitchell Albert*. Distribution of Hyperpolarized Xenon in the Brain Following Sensory Stimulation: Preliminary MRI Findings. PLoS ONE, Vol 6(7), e21607. (2011). DOI: 10.1371/journal.pone.0021607. pdf

19. Xin Zhou*, Yanping Sun, Mary Mazzanti, Nils Henninger, Joey Mansour, Marc Fisher, Mitchell Albert. MRI of Stroke Using Hyperpolarized 129Xe. NMR in Biomedicine, Vol 24(2), 170-175. (2011). DOI: 10.1002/nbm.1568. pdf. Highlighted by UMass Medical News.

18. Xin Zhou, Dominic Graziani, Alexander Pines*. Hyperpolarized Xenon NMR and MRI Signal Amplification by Gas Extraction. The Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, Vol 106(40), 16903-16906. (2009). DOI: 10 .1073/pnas.0909147106. pdfHighlighted by Science Daily, Future Medicine, DOTMed News, New York Academy of Sciences, etc.

17. Xin Zhou*, Xianping Sun, Jun Luo, Mingsheng Zhan, Maili Liu. Quantitative Estimation of SPINOE Enhancement in Solid State. Journal of Magnetic Resonance, Vol 196, 200-203. (2009). DOI: 10.1016/j.jmr. 2008.11.006. pdf

16. Xin Zhou*, Mary Mazzanti, Jianbing James Chen, YangSheng Tzeng, Joey Mansour, Jessica Gereige, Arvind Venkatesh, Yanping Sun, Robert Mulkern, Mitchell lbert. Reinvestigating Hyperpolarized 129Xe Longitudinal Relaxation Time in the Rat Brain with Noise Considerations. NMR in Biomedicine, Vol 21(3), 217-225. (2008). DOI: 10.1002/nbm.1184. pdf

15. YangSheng Tzeng*, Joey Mansour, Zachary Handler, Jessica Gereige, Niral Shah, Xin Zhou, Mitchell Albert. Measurement of the Internal Diameter of Plastic Tubes from Projection MR Images Using a Model-based Least-squares Fit ApproachMedical Physics, Vol 33(6), 1643-1653. (2006). DOI: 10.1118/1.2194427. pdf

14. Xin Zhou*, Jun Luo, Xianping Sun, Xizhi Zeng, Shangwu Ding, Maili Liu, Mingsheng Zhan. Enhancement of Solidstate Proton NMR via SPINOE with Laser-Polarized Xenon. Physical Review B, Vol 70(5), 052405. (2004). DOI: 10.1103/PhysRevB.70.052405. pdf

13. Xin Zhou*, Jun Luo, Xianping Sun, Xizhi Zeng, Mingsheng Zhan, Shangwu Ding, Maili Liu. Experiment and Dynamic Simulations of Radiation Damping of Laserpolarized Liquid 129Xe at Low Magnetic Field in a Flow System. Applied Magnetic Resonance, Vol 26(3), 327-337. (2004). DOI: 10.1007/BF03166805. pdf

12. Xin Zhou*, Xianping Sun, Jun Luo, Xizhi Zeng, Maili Liu, Mingsheng Zhan. Production of Hyerpolarized 129Xe Gas without Nitrogen by Optical Pumping at 133Cs D2 Line in Flow System. Chinese Physics Letters, Vol 21(8), 1501-1503. (2004). DOI: 10.1088/0256-307X/21/8/024. pdf

11. 袁晨露,郭茜旎,陈世桢,周欣*. 新型葫芦[6]脲纳米颗粒超极化129Xe"分子笼"研究波谱学杂志, Vol 36(4), 472-480. (2019). DOI: 10.11938/cjmr20192742. pdf

10. 蒋滨,何晓敏,杨运煌,张许,周欣,李从刚,杨代文*,刘买利*. 利用迭代软阈值方法抑制恒时演化类核磁共振实验中的采样截断伪峰分析化学, Vol 45(12), 1888-1894. (2017). DOI: 10.11895/j.issn.0253-3820.171218. pdf

9. 肖洒,吕植成,孙献平,叶朝辉,周欣*CS-MRI中评价随机欠采样矩阵的新方法波谱学杂志, Vol 32(4), 584-595. (2015). pdf

8. 李海东,张智颖,韩叶清,孙献平,周欣*超极化气体肺部磁共振成像波谱学杂志, Vol 31(3), 307-448. (2014). pdf

7. 曾庆斌,郭茜旎,罗晴,吴光耀,周欣*. 锰对比剂在MRI中的应用磁共振成像Vol 5(4), 315-320. (2014). DOI: 10.3969/j.issn.1674-8034.2014.04.016. pdf

6. 张继,罗晴,郭茜旎,陈世桢,周欣*. 超极化129Xe磁共振分子影像学波谱学杂志, Vol 30(2), 279-292. (2013). pdf

5. 张智颖,李海东,李昭,孙献平,吴光耀,周欣*. 肺部超极化气体MR成像. 中国医学影像技术, Vol 29(5), 813-817.( 2013). pdf

4. 蒋卫平,王琦, 周欣*. 磁共振波谱与成像技术. 物理(特邀综述), Vol 42(12), 826-837. (2013). DOI: 10.7693/wl20131201. pdf

3. 刘国宾,孙献平,顾思洪,冯继文,周欣*. 高灵敏度原子磁力计研究进展. 物理Vol 41(12), 803-810. (2012). pdf

2. 孙献平,韩叶清,罗晴,周欣*. 超极化129Xe磁共振波谱和成像及在生物医学中的应用物理, Vol 40(6), 379-388. (2011).(约稿). pdf

1. 周欣*,罗军,孙献平,曾锡之,刘买利,刘午阳. 流动系统中的激光增强固体和液体129Xe核磁共振信号物理学报, Vol 51(10), 2221-2224. (2002). DOI:10.3321/j.issn:1000-3290.2002.10.010pdf